Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe na internetovom portáli www.alter-med.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť al3med s. r. o., so Námestie sv. Františka 18A, Bratislava 841 04, IČO: 45 497 826, DIČ: 20 23 01 92 29, IČ DPH: SK20 23 01 92 29, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 64497/B, e-mail: alter-med@alter-med.sk, telefón 0948 521 526,02 6930 7995 (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej alebo inej zmluvy medzi prevádzkovateľom na jednej strane a prevádzkovateľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávateľ – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. (Objednávateľ a Kupujúci ďalej tiež spolu alebo jednotlivo ako „spotrebiteľ“)

Kúpna zmluva je záväzkový vzťah, z ktorého vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

Zmluva o poskytnutí služby je záväzkový vzťah, z ktorého vznikne poskytovateľovi služby povinnosť poskytnúť objednávateľovi objednané služby za dohodnutých podmienok a objednávateľovi povinnosť za poskytnuté služby poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Spotrebiteľ si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.alter-med.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "PRIDAŤ DO OBJEDNÁVKY". Po ukončení objednávkového procesu zobrazí zákazník obsah košíka kliknutím na ikonku nákupného košíka, skontroluje jeho obsah, vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (meno, priezvisko, adresa, email,telefónny kontakt, spôsob doručenia, spôsob platby apod.), v prípade objednávky služieb je zákazník povinný vyplniť registračný formulár, a objednávku potvrdí kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchoduwww.alter-med.sksú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci/objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami,čo zároveň potvrdí aktívnym klikom pred odoslaním objednávky.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu na internetovej stránke www.alter-med.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim/objednávateľom a prijatím objednávky prevádzkovateľom. Toto prijatie prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho/objednávateľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že je zásielka/vec viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10EUR.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu za poskytnutie služiebmôže kupujúci/objednávateľuhradiť prevádzkovateľovi prostredníctvom:

  • platba na dobierku (1 EUR)
  • prevodom na účet (0 EUR)
  • platobnou kartou (0 EUR)
  • v hotovosti pri osobnom odbere (0 EUR)

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti,tovar je zásadne doručovaný do 24 hodín odo dňa jeho expedície, zákazník si môže zvoliť expresné doručenie, teda do 12 hodín odo dňa expedície tovaru, a to za poplatok 10 EUR.

Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 10:00 hod. v pracovný deň, je expedovaný v ten istý pracovný deň a doručený do 24 hodín, resp. do 12 hodín v prípade voľby expresného doručenia.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný ten istý pracovný deň, kedy bola pripísaná čiastka na účet predávajúceho, ak bola pripísaná do 14.00, inak nasledujúci pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho.

Ak tovar skladom nie je, je označený pojmom „Vypredané“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru. Zákazník môže takisto zadať svoj email, na ktorý bude po naskladnení zaslaná predávajúcim informácia o naskladnení tovaru. a informovať sa o dostupnosti daného tovaru.

Cena za poštovné, balné a dopravu je 4 EUR, v prípade spôsobu platby na dobierku je cena za poštovné, balné, dopravu a dobierku 5 EUR.

Práva a povinnosti zmluvných strán – kúpna zmluva spotrebiteľ

I. Záruka, záručný list

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy je zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Práva zo zodpovednosti za vady/reklamácia/ pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, napr. potraviny,potraviny, veci určené na okamžitú spotrebu, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a 2rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

II. Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu prevádzkovateľa/sprostredkovateľa:

al3med s. r. o.
Námestie sv. Františka 18A
Bratislava 841 04
e-mail: alter-med@alter-med.sk
telefón:0948 521 526, 02 6930 7995

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).

Práva a povinnosti zmluvných strán – zmluva o poskytnutí služieb spotrebiteľ

Poskytovateľ služieb je povinný poskytnúť služby objednávateľovi v bežnej kvalite, riadne a včas a za dohodnutú cenu.

Objednávateľ - spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na poskytované služby, alebo u určenej osoby. V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu uplatníobjednávateľreklamáciu s popisom vady a kópiou dokladu o zaplatení na adresu prevádzkovateľa:

al3med s. r. o.
Námestie sv. Františka 18A
Bratislava 841 04
e-mail: alter-med@alter-med.sk
telefón:0948 521 526, 02 6930 7995

Poskytovateľ služby je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je reklamácia zo strany objednávateľa oprávnená, má objednávateľ požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny alebo na riadne poskytnutie služby, voľba nároku plynúceho z práv zo zodpovednosti za vady náleží objednávateľovi.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).

Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prevádzkovateľ je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby(vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný prevádzkovateľom. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa:

al3med s. r. o.
Námestie sv. Františka 18A
Bratislava 841 04
e-mail: alter-med@alter-med.sk
telefón:0948 521 526, 02 6930 7995

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomneposkytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je prevádzkvoateľ oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

Ak sa prevádzkovateľ a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

Ochrana osobných údajov

IS obchodu s názvom xxxxxx je oznámený Úradu na ochranu osobných údajov SR pod identifikačným číslom: xxxx

Kupujúci/nájomca je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Prevádzkovateľ v zmysle § 10 č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúva osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ (dotknutá osoba) ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť spotrebiteľa (dotknutej osoby). Predmetom spracovania sú osobné údaje fyzickej osoby spotrebiteľa v rámci internetového portálu www.alter-med.sk, sú:

  • titul, meno, priezvisko,
  • adresa fakturačná a dodacia ( ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto a PSČ),
  • telefonický kontakt, email.

Osobné údaje spotrebiteľov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón) predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru spotrebiteľovi.

Spotrebiteľ môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prevádzkovateľa, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na email alter-med@alter-med.sk.

Uzatvorená zmluva jeprevádzkovateľom archivovaná a je kupujúcemu/nájomcovi dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170.

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: podanie podnetov sťažností

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkachalter-med@alter-med.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim/nájomcom, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí klikom pred odoslaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.10.2015.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk. Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.