Metamorfná terapia

Služby

icon

Metamorfná terapia (ďalej len MT)

Výnimočná, veľmi jemná, hlboko a trvale účinná metóda na uvoľnenie starých duševných tráum, strachov a stresov, ktoré nevedome ovplyvňujú náš život, blokujú a obmedzujú prirodzený stav nášho bytia.
Aplikovanie MT pôsobí na zlepšenie zdravia, prísun vnútornej sily, radosti, psychickej vyrovnanosti a plného využitia vlastných schopností a tvorivosti.

MT je metóda na odblokovanie tráum a schém vytvorených v období prenatálneho vývoja. Prenatálne obdobie (obdobie vývoja dieťaťa v matkinom lone) je veľmi dôležitým úsekom života jednotlivca, v ktorom sa formuje nielen fyzicky, ale aj psychicky.
Je to obdobie, v ktorom sa vytvárali naše silné stránky, ale tiež naše slabiny. Všetko to, čo ľudská bytosť prežije v tomto období ako traumy, vrátane stresov a strachov matky prežitých v tehotenstve, vytvára bloky, ktoré sú základom schém. Tie sa potom objavujú v v živote jednotlivca a ovplyvňujú jeho myšlienky, osobnosť i vedomie a prejavujú sa v celkovom jeho prístupe k životným situáciám. Vytvorené energetické bloky sa odrážajú v bežnom živote človeka na úrovni fyzických chorôb, psychickej a emočnej nerovnováhy, rôznych stresov a porúch v správaní.

Vznik a začiatky

METAMORFNÁ TERAPIA (metamorfika) vznikla z výskumov, ktoré v 50. rokoch minulého storočia začal anglický naturopat a reflexológ Robert St. John s autistickými deťmi a s deťmi s Downovým syndrómom.
Doktor Robert St. John dospel na základe týchto výskumov k poznaniu, že prenatálne obdobie sa odráža na niektorých častiach nôh, rúk a hlavy a že udalosti zažité počas tehotenstva, kedy sa formuje naša báza, sú tie, ktoré ovplyvňujú náš spôsob bytia a konania. Nasledovateľom jeho metódy je Gaston San-Pierre, ktorý s Robertom St. Johnom spolupracoval v 70. rokoch minulého storočia a túto metodiku nazval METAMORFNÁ TERAPIA (MT).

Princíp

MT je založená na princípe uvoľnenia energie, ktorá vyživuje bloky vzniknuté z psychických stresov plodu i matky od počatia do narodenia a ktoré sú zafixované na reflexných zónach chrbtice, na chodidlách, dlaniach a na hlave. V týchto častiach tela je zachytený celý časový úsek prenatálneho obdobia – od počatia (zóna kĺbu palca – prvý krčný stavec) až po moment narodenia (zóna päty – spodná časť krížovej kosti).
Reflexné zóny obsahujú pamäť celého obdobia tehotenstva a uvedené tri časti tela zodpovedajú trom základným funkciám:

  • POHYB (chodidlá)
  • AKCIA (ruky)
  • MYŠLIENKA (hlava)

O chodidlá sa opierame, sú naším kontaktom so zemou, vzťahom k okolitému svetu a predstavujú našu vnútornú vyrovnanosť.
Ruky sú naším komunikačným kanálom s inými, dovoľujú nám tvoriť, realizovať a prejavovať sa v okolitom svete.
Hlava je sídlom našich myšlienok.

MT je unikátna, pretože nie je ani liečbou, ani terapiou, ani masážou či metódou zameranou na liečenie, je to technika, ktorá dáva nový impulz našej vnútornej životnej sile a ktorá nám pomáha čo najlepšie využiť vlastný potenciál.

Pozícia terapeuta

Veľmi podstatným aspektom je pozícia toho, kto MT aplikuje. Pri tejto technike je terapeut iba tzv. katalyzátorom: zmenu či uzdravenie liečenej osoby nespôsobuje on, ale životná sila klienta, ktorá sa uvoľňuje prostredníctvom stimulácie spomínaných reflexných miest. Je dôležité, aby terapeut pracoval bez jeho vlastného riadenia energie a bez „chcenia“ pomôcť. Terapeut nediagnostikuje, nelieči a nemusí poznať ani súčasný stav a symptómy chorôb klienta. V praxi to znamená, že čím menej je terapeut vtiahnutý do procesu premeny, tým je technika účinnejšia. Najprínosnejším prístupom je jednoducho odstup.

MT je bezpečná a vhodná pre dospelých aj pre deti. Je výborná pri hyperaktivite, poruchách príjmu potravy, poruchách sebaovládania, agresivite, poruchách centrálnej nervovej sústavy, poruchách pozornosti (ADD), autizme. Vhodná je pre zdravotne postihnutých, pre tehotné ženy a zdravý vývoj ich detí. Úspešná je pri riešení veľmi zastaraných zdravotných problémov, a to fyzického, psychického aj emocionálneho charakteru. Vhodne ju dopĺňajú alternatívne metódy aj klasická medicína.

Účinky

Mnoho klientov po absolvovaní MT udáva, že dokážu lepšie riešiť náročné životné situácie. Niektorí chcú urobiť hlboké vnútorné zmeny bez toho, aby museli analyzovať minulosť, iní zisťujú, že pri vystavení napätiu a tlaku zvládajú situácie efektívnejšie, majú viac energie. Iní zaznamenávajú nápadné fyzické a emočné pozitívne zmeny alebo zmeny vo svojom správaní a reakciách.
MT teda nie je postavená na liečení špecifických symptómov, ale napomáha oslobodenie sa od starých a psychických blokov a schém.
Priemerne sa odporúča absolvovať 8 − 10 sedení, ale želaný efekt sa môže dostaviť aj skôr.